Eierskap: Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for personvern

Yamaha Motor Europe N.V., filialer og tilknyttede foretak (samlet og hver for seg omtalt som «Yamaha Motor Europe») vil behandle personopplysninger svært varsomt, da vi respekterer retten til personvern for kunder og besøkende på Nettstedene våre. Disse Retningslinjer for personvern er en integrert del av Juridisk erklæring [https://www.yamaha-motor.eu/se/privacy/rattslig-forklaring.aspx], og de slår fast Yamaha Motor Europes retningslinjer for personvern er gjeldende for (de passordbeskyttede områdene på) alle Nettsteder i bedriften som tilhører tilknyttede foretak i Yamaha Motor Europe og som er koblet til et hvilket som helst av Nettstedene (samlet beskrevet som «Nettsteder» og hver for seg som «Nettstedet»).
Når det gjelder behandlingen av Personopplysningene dine hos Yamaha Motor Europe N.V. og/eller selskapets filialer, er det Yamaha Motor Europe N.V. som skal fungere som registeransvarlig i samsvar med gjeldene personvernlovgivning. Spørsmål, klager eller forespørsler angående databehandling som utføres av Yamaha Motor Europe N.V. og/eller selskapets filialer, kan rettes direkte til Yamaha Motor Europe N.V. Du finner kontaktinformasjon til Yamaha Motor Europe N.V. på Nettstedene.

1 Personopplysninger 
I disse Retningslinjer for personvern brukes uttrykket «Personopplysninger» til å beskrive enhver informasjon som kan brukes til å identifisere personer, herunder, men ikke begrenset til: fornavn, etternavn, adresse, telefon-/mobilnummer, e-postadresse, alder, fødselsdato, kjønn, yrke, produktdata og -opplysninger, produktpreferanser, tilfredshet med produkter, språk, kjøreerfaring og annen informasjon som er tydelig spesifisert ved innsamlingen av data.

2 Interaktive områder 
I denne Personvernerklæringen brukes uttrykket «Interaktive områder» til å beskrive alle områder på Nettstedene der du har mulighet for å kommunisere via Nettstedet, enten med andre besøkende på Nettstedet eller med Yamaha Motor Europe, for eksempel i forumer, klubber, undersøkelser, via e-poster og lignende.

3 Direkte markedsføring 
I disse Retningslinjer for personvern brukes uttrykket «Direkte markedsføring» til å beskrive enhver direkte kommunikasjon mellom Yamaha Motor Europe og deg med den hensikt å dele informasjon om produkter og tjenester, bygge opp en kundeprofil eller yte personlig kundepleie.

4 Retningslinjer for personvern slår fast hvordan Personopplysningene dine skal behandles, herunder, men ikke begrenset til innsamling, bruk, oppbevaring og sikkerhet for informasjon som du har delt, eller som er innhentet fra deg. Ifølge Yamaha Motor Europes retningslinjer skal Personopplysningene bare brukes til følgende spesifikke formål: 

•    tilbud på produkter eller utføring av tjenester for Yamaha Motor Europe, herunder garantitjenester;
•    svar på spørsmål og forespørsler;
•    utsending av informasjon og materiell som kan være interessant for deg (for eksempel nyhetsbrev, brosjyrer og annen post);
•    Direkte markedsføring i form av analyser og tilbud;
•    sikkerhetsbeskyttelse, herunder tilgangskontroll og forbedringer av Nettsiden vår;
•    intern evaluering av Yamaha Motor Europes produkter og tjenester;
•    innhenting av viten for å heve kvaliteten på produktene og forbedre dem;
•    markedsundersøkelser og andre analyser for å heve kvaliteten og forbedre produktene;
•    andre bruksformål som er tydelig spesifisert på det tidspunktet Personopplysningene innhentes.

5 Ifølge Yamaha Motor Europes retningslinjer skal Personopplysningene dine bare oppbevares så lenge det er nødvendig for disse formålene. Personopplysninger lagres i en viss periode etter at tjenesten opphører eller så lenge det kreves i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

6 Personopplysningene dine vil ikke bli brukt til Direkte markedsføring. Hvis du vil, kan du melde deg på denne tjenesten når du oppgir personlig informasjon. Videre er vi ikke juridisk ansvarlig eller på annen måte ansvarlig for – vi overvåker ikke, anbefaler ikke og har ingen kontroll over – tredjeparts programmer, nettsider eller tjenester som brukes på vårt Nettsted, som plattformer for sosiale medier (f.eks. Facebook) som du kan bruke til å opprette en konto og logge på Nettstedene våre, og dette gjelder også for eventuell tilgjengelighet, funksjoner, gjeldende regler og vilkår, herunder retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. Hvis du har spørsmål som gjelder praksis og retningslinjer for en tredjepart, må du lese gjennom deres tilsvarende vilkår og retningslinjer og ta kontakt med dem.

7 Du gir samtykket ditt frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake. Hvis du trekker tilbake ditt samtykket til at vi kan bruke Personopplysningene som du har gitt til oss, vil vi arbeide for å få slettet disse opplysningene fra databasene våre, men en eventuell tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av denne bruken av dine personopplysninger med tilbakevirkende kraft. Du kan trekke tilbake samtykket via selvbetjeningssystemet (for eksempel kontosiden, kundeportalen) eller via adressen eller e-postadressen nedenunder.

8 Vi arbeider tett sammen med faste tredjeparter, herunder andre Yamaha Motor-selskaper, spesielt utvalgte samarbeidspartnere og underleverandører, og vi vil kanskje motta informasjon om deg fra dem.

9 Yamaha Motor Europe vil ikke selge, leie ut eller på annen måte dele dine Personopplysninger med tredjeparter, bortsett fra i de tilfellene der dette er nødvendig for at Yamaha Motor Europe skal kunne tilby deg det du ønsket da du ga fra deg opplysningene. Personopplysningene dine vil kanskje bli delt med andre medlemmer i gruppen vår eller autoriserte tredjeparter som arbeider på vegne av Yamaha Motor Europe. Men vi vil ikke dele Personopplysningene dine til andre formål enn det som vi på forhånd har beskrevet for deg. Behandling på vegne av Yamaha Motor Europe vil kunne bli utført av selskapets filialer eller tilknyttede foretak eller andre tredjeparter som Yamaha Motor Europe har egnede kontrakter med, for å sikre at gjeldende personvernlovgivning blir fulgt. Du kan velge å opprette en konto hos oss og logge på Nettstedene våre ved hjelp av profilen din fra sosiale medier, for eksempel Facebook eller Google+. Hvis du velger denne løsningen, vil vi bruke navnet, e-postadressen samt en kontoidentifikator fra profilen din fra sosiale medier til å validere og godkjenne kontoen og påloggingene, fylle inn kontodetaljer automatisk og gjøre det mulig for deg å bruke alle funksjonene på Nettstedene våre. Du kan når som helst slette hele kontoen din via Nettstedet [https://accounts.yamaha-motor.eu/] eller fjerne denne autorisasjonen via profilen din på nettstedet hos leverandøren av det sosiale mediet. Du kan finner mer informasjon om personverninnstillingene for profilen din fra sosiale medier og hvordan du kan trekke tilbake autorisasjonen på nettstedet hos leverandøren av det sosiale mediet. (Se her [https://www.facebook.com/help/262314300536014/] hvis du har brukt Facebook, og her [https://support.google.com/accounts/answer/3466521?hl=en] hvis du har brukt Google+). Vær oppmerksom på at hvis du bruker profilen din fra sosiale medier, vil den aktuelle leverandøren av de sosiale mediene også få tilgang til personopplysningene dine, herunder informasjon om bruk av våre nettsteder og/eller programmer. Vi har ingen kontroll over, og vi er ikke ansvarlig for hvordan personopplysningene dine blir behandlet av en slik tredjepart og leverandør av sosiale medier. Du kan se retningslinjene for personvern for Facebook her [https://www.facebook.com/about/privacy/] og for Google her [https://support.google.com/accounts/answer/3466521?hl=en].
Nettstedene inneholder linker til nettsteder som er kontrollert av, og nettsider som vedlikeholdes av, uavhengige tredjeparter. Yamaha Motor Europe kontrollerer ikke hvordan informasjon fra slike tredjeparter blir brukt, og all slik informasjon reguleres av den enkelte tredjeparts retningslinjer for personvern.

10 Yamaha Motor Europe bruker utbredt teknologi til å beskytte Personopplysningene dine fra ulovlig eller uriktig bruk. Bare autoriserte ansatte har tilgang til dine data. Dersom Yamaha Motor Europes partnere skal utføre deler av eller alle Yamaha Motor Europes spørreundersøkelser på nett, har Yamaha Motor Europe inngått en avtale med dem om at Personopplysningene dine skal behandles med en tilsvarende streng konfidensialitet. Lagring og sending av data via Internett blir sikret med utbredt og oppdatert teknologi.

11 Dataene som vi henter inn fra deg, kan bli overført til og lagret på et sted utenfor EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet). I slike tilfeller krever loven at dataene dine skal sikres på omtrent samme nivå som de ville blitt innenfor EØS. Vi vil ta alle rimelige nødvendige forholdsregler for å sikre at dataene dine behandles i samsvar med disse retningslinjene for personvern og alle gjeldende lover. Vi slutter oss til standard kontraktbestemmelser godkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om hvilke tiltak vi har satt i verk for å sikre dine opplysninger på dette området.

12 Hvis vi ber om samtykke til å behandle personopplysninger, må personer som ikke har fylt 16 år bare oppgi Personopplysninger hvis de har foresattes samtykke (for eksempel en forelder).

13 Vi vil kanskje ta i bruk informasjonskapsler. Informasjonskapsler er filer eller små stykker data som kan bli lagret på din datamaskins harddisk når du besøker Nettstedet vårt. Vi bruker informasjonskapslene som et verktøy for å tilpasse brukeropplevelsen slik at den passer bedre til dine interesser og preferanser, eller bare for å gjøre det enklere å logge inn når du skal bruke tjenestene. De fleste nettlesere er opprinnelig konfigurert til å akseptere informasjonskapsler. Hvis ikke du ønsker å akseptere informasjonskapsler, kan du konfigurere datamaskinen slik den avviser informasjonskapslene eller gir deg et varsel før de blir lagret. Hvis du avviser å bruke informasjonskapsler, har vi begrensede muligheter for å gi deg tilpassede tjenester. Informasjonskapsler kan ikke og vil ikke bli brukt til å innhente respondentens e-postadresse, innhente informasjon fra harddisken eller få ut konfidensiell eller sensitiv informasjon om vedkommende. Informasjonskapsler kan heller ikke leses av andre nettsteder enn den som legger inn informasjonskapselen. 

14 Hvis du deltar i spørreundersøkelsene våre, vil vi svært gjerne vite om vi kan ta kontakt med deg i forbindelse med senere undersøkelser, for eksempel for å høre din mening om nye produkter, funksjoner osv. Dersom du krysser av for dette valget (denne muligheten er lagt inn i de fleste spørreskjemaene), vil vi kanskje ta kontakt med deg senere via e-post eller telefon.

15 Vi tar ingen avgjørelser (som kan ha juridiske konsekvenser eller tilsvarende alvorlige konsekvenser) basert på automatisk databehandling, herunder profilering, uten at vi har innhentet eksplisitt samtykke fra deg.

16 Av hensyn til lover og regler, eller for at du skal kunne inngå og oppfylle en avtale, kan det være nødvendig med Personopplysninger. I disse tilfellene vil ikke kunne tilby deg tjenestene fra Yamaha Motor-gruppen med mindre du kan oppgi de nødvendige opplysningene.

17 Som en registrert person har du visse rettigheter som angår behandlingen av dine personlige personopplysninger. Du kan:
•    be om tilgang til de personopplysningene vi har om deg
•    be oss om å korrigere eller supplere informasjon hvis du tror vi har upresise eller ufullstendige personopplysninger om deg
•    be om at vi sletter bestemte personopplysninger
•    be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine
•    protestere på vår behandling av personopplysningene dine

Hvis du har spørsmål eller klager som gjelder behandlingen av dine Personopplysninger, kan du kontakte oss skriftlig på denne adressen: 
Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM
– P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – Nederland. 

Hvis Personopplysningene dine endrer seg (for eksempel postnummer, e-postadresse eller telefonnummer), eller hvis opplysningene vi har er feil, vil vi gjøre vårt beste for å korrigere, oppdatere eller slette Personopplysningene dine fra databasen vår. Hvis ikke du vil at vi skal kontakte deg mer, vil vi straks slutte å behandle dine Personopplysninger. Når du kontakter oss må du huske å oppgi helt korrekt navn, adresse, e-postadresse og/eller telefonnummer, slik at vi kan håndtere forespørselen korrekt.

Du kan også kontakte databeskyttelsesansvarlig hos oss. Databeskyttelsesansvarlig vil håndtere spørsmål og klager og gi deg mer informasjon om hvordan de blir videre behandlet. Ta kontakt på følgende e-postadresse:
E-post: dpo@yamaha-motor.nl, gdpr@busterboats.com

18 Når det gjelder håndtering av Personopplysninger for enkeltpersoner, kan klagene registreres hos det nasjonale datatilsynet.

19 Yamaha Motor Europe forbeholder seg retten til fritt og når som helst endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Retningslinjene for personvern. 


Siste oppdatering: 25/04/2018
 

Del